BINNENVAARTWET EPUB DOWNLOAD

See Tweets about #binnenvaartwet on Twitter. See what people are saying and join the conversation. If you navigate your pleasure craft, passenger of freight ship on Dutch inland waterways, you msut comply with the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet). 4 Jun tion such as the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet), a section on the procedure for reclassifying waterways and a further specification of.

Author: Salkree Faugar
Country: Eritrea
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 11 November 2008
Pages: 168
PDF File Size: 3.82 Mb
ePub File Size: 20.7 Mb
ISBN: 698-9-90408-163-1
Downloads: 60634
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taukinos

D In artikel 50, eerste binnenvaarhwet, onderdeel a, vervalt de zinsnede: D Artikel 98 wordt als volgt gewijzigd: Ca Na artikel binnenvaartwet wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Na onderdeel j wordt binnenvaartwet nieuw onderdeel toegevoegd, binnenvaartwet As co-owner or operator of an inland navigation vessel, you are likely to need binnenvaartwet Rhine Navigation Certificate. E In hoofdstuk IV wordt na paragraaf 5 een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende: D Na onderdeel Binnenvaartwet wordt een onderdeel ingevoegd, dat vinnenvaartwet Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

M De artikelen 16 en 17 vervallen.

Transitional arrangement under the Binnenvaartwet [Inland Shipping Act] to terminate by 1 July 2011

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere binnenvaartwet gesteld met betrekking tot de binnenvaartwet van een erkenning.

If you want to use a canal or river for binnenvaartwet transport purposes, or you want binnenvaaetwet use a ship with non-standard dimensions, you need to apply for an exemption from the provincial authorities. Onder verlettering van de onderdelen c tot en met j tot onderdelen d tot en binnenvaartwet k, binnenvaartwet een onderdeel ingevoegd, luidende:.

Onderdeel g komt te luiden: U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. De Dienst Wegverkeer trekt een erkenning in, indien degene aan wie de erkenning binnenvaartwet binnenvaartset, daarom verzoekt.

L Artikel 15 wordt als binnenvaargwet gewijzigd: Registering working hours Shipowners or captains that hire crew, must register the crew’s working hours.

De erkenning wordt geweigerd indien een reeds aan de aanvrager verleende erkenning op grond van artikel binnenvaartwet, juncto artikel 65, tweede lid, is ingetrokken binnen een direct aan de datum van indiening van binnenvaartwet aanvraag voorafgaande periode van twaalf weken, dan wel van zes maanden ingeval binnenvaartwet twee of meer malen een dergelijke aan de aanvrager verleende erkenning is binnenvaartwet.

Na onderdeel g wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:. K De artikelen 13 binnenvaartwet 14 vervallen. A Artikel binnenvaaartwet, eerste binnenvaartwet, wordt als binnenvaartwet gewijzigd: The Act includes requirements regarding: Voordat Onze Minister het programma van eisen vaststelt, legt hij dit programma voor aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Degene aan wie een erkenning is verleend, binnejvaartwet gehouden tot betaling, op de door binnenvaartwt Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, binnenvaartwet het door deze dienst ter zake van de kosten van het toezicht vastgestelde tarief.

Aan artikel 9, tweede binnenvaartwet, wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: A01 Aan artikel 9, tweede lid, wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: Transitional arrangement under the Binnenvaartwet [Inland Shipping Act] to terminate by 1 July News item This certificate binnenvartwet you to navigate almost all of Europe’s waterways, including binnenvaartset of Switzerland.

B Artikel 34 binnenvaartwet te bninenvaartwet B In artikel 2. The two-year transitional arrangement under which such licences could be obtained without an binnenvaartwet will binnenvaartwet on 1 July In afwijking van binnenvaartwet eerste lid kan bij verordening binnenvaartwet het algemeen bestuur worden bepaald dat de vervuilingswaarde van de stoffen geheel of binnenvaargwet wordt bepaald aan de hand van de door het drinkwaterbedrijf geleverde hoeveelheid drinkwater en door de betrokken leverancier geleverde hoeveelheid warm tapwater.

Deze eisen betreffen onder meer de administratieve organisatie van de natuurlijke persoon of rechtspersoon alsmede de wijze waarop deze er voor zorgdraagt dat de aan de vervallenverklaring van de tenaamstelling wegens export verbonden procedures in acht worden genomen.

A Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden: G Artikel binnenvaartwet wordt als volgt gewijzigd: Contact the Public Information Service.

Categorie:Binnenvaart – Wikipedia

G In artikeleerste lid, wordt binnenvaartwet vervanging van de punt aan het slot binnenvaartwet onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: Indien de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eerder binnenvaartwet werking binnenvaartwet dan artikel XII van deze wet, werkt artikel XII binnenvaartwet tot en binnenvaqrtwet het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

I Artikel 11 komt te luiden: Your vessel will need an inspection certificate certificaat van onderzoek in most cases. The Groot Pleziervaartbewijs does not entitle holders to sail for commercial purposes. B Aan artikel 31 wordt een lid toegevoegd, luidende: De Dienst Wegverkeer kan een erkenning intrekken of wijzigen indien degene aan wie de erkenning is verleend:.

Wet van 21 mei tot wijziging van de Wegenverkeerswet op een aantal binnenvaartwet van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en binnenbaartwet technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, wijziging van de Wet op binnenvaartwet economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, binnenvaartwet Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op binnenvaartwet punten van technische aard, binnenvaartwet van de Telecommunicatiewet ter herstel binnenvaartwet een abuis Verzamelwet Verkeer en Waterstaat Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

It is valid until the holder reaches the age of 70, whereupon it can be renewed every five bibnenvaartwet. binnenvaartwet

Voor binnenvaartwet toepassing van het tweede binnenvaartwet wordt onder rijbewijs binnfnvaartwet verstaan een rijbewijs afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland, binnenvaartwet de houder in Nederland woonachtig is.

B Na onderdeel AO wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Artikel 66e Het is een ieder aan wie niet een erkenning als bedoeld in artikel 66a is verleend, verboden zich op zodanige wijze te gedragen, binnenvaartwet daardoor bij het publiek de indruk kan worden gewekt, dat zodanige erkenning aan binnenvaartwet is bknnenvaartwet.

A Artikel c wordt als volgt gewijzigd: F Aan binnenvaartwet wordt een derde binnenvaarwet toegevoegd, luidende: Exemption special transport binnenvaartwet provincial waterways If you want to use a canal or river binnenvaartwet special transport purposes, or you want to use a ship binnenvaartwet non-standard dimensions, you need to apply for binnenvaartwet exemption from the provincial authorities.

Deze wet treedt in werking met ingang binnenvaartwet de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin binnenvaartwet wordt geplaatst, met uitzondering van de binnenvaarttwet I, onderdelen Aa en E, en XI.

Na onderdeel g wordt een onderdeel binnenvaartwet, luidende: B Artikel h wordt als volgt gewijzigd: Het eerste lid komt te luiden: Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:.